Natanz_khanaqah_fromSSE
Natanz_khanaqah_fromSSE
Natanz_khanaqah_fromSSE
Natanz_khanaqah_portal_1
Natanz_khanaqah_portal_1
Natanz_khanaqah_portal_1
Natanz_khanaqah_portal_2
Natanz_khanaqah_portal_2
Natanz_khanaqah_portal_2
Natanz_khanaqah_portal_3_fromSW
Natanz_khanaqah_portal_3_fromSW
Natanz_khanaqah_portal_3_fromSW
Natanz_khanaqah_portal_4
Natanz_khanaqah_portal_4
Natanz_khanaqah_portal_4
Natanz_khanaqah_portal_5
Natanz_khanaqah_portal_5
Natanz_khanaqah_portal_5
Natanz_khanaqah_portal_6_compositefrontalview
Natanz_khanaqah_portal_6_compositefrontalview
Natanz_khanaqah_portal_6_compositefrontalview
Natanz_khanaqah_portal_7
Natanz_khanaqah_portal_7
Natanz_khanaqah_portal_7
Natanz_khanaqah_portal_8_muqarnasdetail_2_fromSE
Natanz_khanaqah_portal_8_muqarnasdetail_2_fromSE
Natanz_khanaqah_portal_8_muqarnasdetail_2_fromSE
Natanz_khanaqah_portal_8_muqarnasdetail
Natanz_khanaqah_portal_8_muqarnasdetail
Natanz_khanaqah_portal_8_muqarnasdetail
Natanz_khanaqah_portal_9_muqarnas
Natanz_khanaqah_portal_9_muqarnas
Natanz_khanaqah_portal_9_muqarnas
Natanz_khanaqah_portal_detailofnicheinmiddleEsideoffacade
Natanz_khanaqah_portal_detailofnicheinmiddleEsideoffacade
Natanz_khanaqah_portal_detailofnicheinmiddleEsideoffacade
Natanz_khanaqah_portal_detailofnicheneartopEsideoffacade
Natanz_khanaqah_portal_detailofnicheneartopEsideoffacade
Natanz_khanaqah_portal_detailofnicheneartopEsideoffacade
Natanz_khanaqah_portal_doorwaywithinscription_1
Natanz_khanaqah_portal_doorwaywithinscription_1
Natanz_khanaqah_portal_doorwaywithinscription_1
Natanz_khanaqah_portal_doorwaywithinscription_2_detail
Natanz_khanaqah_portal_doorwaywithinscription_2_detail
Natanz_khanaqah_portal_doorwaywithinscription_2_detail
Natanz_khanaqah_portal_Eside
Natanz_khanaqah_portal_Eside
Natanz_khanaqah_portal_Eside
Natanz_khanaqah_portal_EsidedetailoflowerSface
Natanz_khanaqah_portal_EsidedetailoflowerSface
Natanz_khanaqah_portal_EsidedetailoflowerSface
Natanz_khanaqah_portal_Esideniche_1
Natanz_khanaqah_portal_Esideniche_1
Natanz_khanaqah_portal_Esideniche_1
Natanz_khanaqah_portal_Esideniche_2
Natanz_khanaqah_portal_Esideniche_2
Natanz_khanaqah_portal_Esideniche_2
Natanz_khanaqah_portal_Esideniche_3
Natanz_khanaqah_portal_Esideniche_3
Natanz_khanaqah_portal_Esideniche_3
Natanz_khanaqah_portal_Esideniche_4
Natanz_khanaqah_portal_Esideniche_4
Natanz_khanaqah_portal_Esideniche_4
Natanz_khanaqah_portal_Esideniche_5
Natanz_khanaqah_portal_Esideniche_5
Natanz_khanaqah_portal_Esideniche_5
Natanz_khanaqah_portal_Esideniche_6
Natanz_khanaqah_portal_Esideniche_6
Natanz_khanaqah_portal_Esideniche_6
Natanz_khanaqah_portal_Esideniche_7
Natanz_khanaqah_portal_Esideniche_7
Natanz_khanaqah_portal_Esideniche_7
Natanz_khanaqah_portal_interiorinscriptionband_Eside
Natanz_khanaqah_portal_interiorinscriptionband_Eside
Natanz_khanaqah_portal_interiorinscriptionband_Eside
Natanz_khanaqah_portal_interiorinscriptionband_Wside
Natanz_khanaqah_portal_interiorinscriptionband_Wside
Natanz_khanaqah_portal_interiorinscriptionband_Wside
Natanz_khanaqah_portal_topoffacade
Natanz_khanaqah_portal_topoffacade
Natanz_khanaqah_portal_topoffacade
Natanz_khanaqah_portal_topofinscriptionband_composite
Natanz_khanaqah_portal_topofinscriptionband_composite
Natanz_khanaqah_portal_topofinscriptionband_composite
Natanz_khanaqah_portal_topofinscriptionband_middleright
Natanz_khanaqah_portal_topofinscriptionband_middleright
Natanz_khanaqah_portal_topofinscriptionband_middleright
Natanz_khanaqah_portal_topofinscriptionband_rightcorner
Natanz_khanaqah_portal_topofinscriptionband_rightcorner
Natanz_khanaqah_portal_topofinscriptionband_rightcorner
Natanz_khanaqah_portal_Winteriorside_compositedetail
Natanz_khanaqah_portal_Winteriorside_compositedetail
Natanz_khanaqah_portal_Winteriorside_compositedetail
Natanz_khanaqah_portal_Wside
Natanz_khanaqah_portal_Wside
Natanz_khanaqah_portal_Wside
Natanz_khanaqah_portal_WsidedetailoflowerSface
Natanz_khanaqah_portal_WsidedetailoflowerSface
Natanz_khanaqah_portal_WsidedetailoflowerSface
Natanz_khanaqah_portal_Wsideniche_1
Natanz_khanaqah_portal_Wsideniche_1
Natanz_khanaqah_portal_Wsideniche_1
Natanz_khanaqah_portal_Wsideniche_2
Natanz_khanaqah_portal_Wsideniche_2
Natanz_khanaqah_portal_Wsideniche_2
Natanz_khanaqah_portal_Wsideniche_3
Natanz_khanaqah_portal_Wsideniche_3
Natanz_khanaqah_portal_Wsideniche_3
Natanz_khanaqah_portal_Wsideniche_4
Natanz_khanaqah_portal_Wsideniche_4
Natanz_khanaqah_portal_Wsideniche_4
Natanz_khanaqah_portal_Wsideniche_5
Natanz_khanaqah_portal_Wsideniche_5
Natanz_khanaqah_portal_Wsideniche_5
Natanz_khanaqah_portal_Wsideniche_5a_composite
Natanz_khanaqah_portal_Wsideniche_5a_composite
Natanz_khanaqah_portal_Wsideniche_5a_composite
Natanz_khanaqah_portal_Wsideniche_6
Natanz_khanaqah_portal_Wsideniche_6
Natanz_khanaqah_portal_Wsideniche_6
Natanz_khanaqah_portal_Wsideniche_7
Natanz_khanaqah_portal_Wsideniche_7
Natanz_khanaqah_portal_Wsideniche_7
Natanz_minaret_approximatelyfromE
Natanz_minaret_approximatelyfromE
Natanz_minaret_approximatelyfromE
Natanz_minaret_approximatelyfromE
Natanz_minaret_approximatelyfromE
Natanz_minaret_approximatelyfromE
Natanz_minaret_balconyfromNE
Natanz_minaret_balconyfromNE
Natanz_minaret_balconyfromNE
Natanz_minaret_balconyfromNE
Natanz_minaret_balconyfromNE
Natanz_minaret_balconyfromNE
Natanz_minaret_fromEfromMosquecourtyard
Natanz_minaret_fromEfromMosquecourtyard
Natanz_minaret_fromEfromMosquecourtyard
Natanz_minaret_fromEfromMosquecourtyard
Natanz_minaret_fromEfromMosquecourtyard
Natanz_minaret_fromEfromMosquecourtyard
Natanz_minaret_fromNE_detailbalconymuqarnas_fromSSE
Natanz_minaret_fromNE_detailbalconymuqarnas_fromSSE
Natanz_minaret_fromNE_detailbalconymuqarnas_fromSSE
Natanz_minaret_fromNE_detailbalconymuqarnas_fromSSE
Natanz_minaret_fromNE_detailbalconymuqarnas_fromSSE
Natanz_minaret_fromNE_detailbalconymuqarnas_fromSSE
Natanz_minaret_fromNE_detailbalconymuqarnas
Natanz_minaret_fromNE_detailbalconymuqarnas
Natanz_minaret_fromNE_detailbalconymuqarnas
Natanz_minaret_fromNE_detailbalconymuqarnas
Natanz_minaret_fromNE_detailbalconymuqarnas
Natanz_minaret_fromNE_detailbalconymuqarnas
Natanz_minaret_fromNE_detaildecorativeband
Natanz_minaret_fromNE_detaildecorativeband
Natanz_minaret_fromNE_detaildecorativeband
Natanz_minaret_fromNE_detaildecorativeband
Natanz_minaret_fromNE_detaildecorativeband
Natanz_minaret_fromNE_detaildecorativeband
Natanz_minaret_fromNE_frommosquecourtyard_composite
Natanz_minaret_fromNE_frommosquecourtyard_composite
Natanz_minaret_fromNE_frommosquecourtyard_composite
Natanz_minaret_fromNE_frommosquecourtyard_composite
Natanz_minaret_fromNE_frommosquecourtyard_composite
Natanz_minaret_fromNE_frommosquecourtyard_composite
Natanz_minaret_lowerinscriptionbandfromNE
Natanz_minaret_lowerinscriptionbandfromNE
Natanz_minaret_lowerinscriptionbandfromNE
Natanz_minaret_lowerinscriptionbandfromNE
Natanz_minaret_lowerinscriptionbandfromNE
Natanz_minaret_lowerinscriptionbandfromNE
Natanz_minaret_lowerinscriptionfromSSE
Natanz_minaret_lowerinscriptionfromSSE
Natanz_minaret_lowerinscriptionfromSSE
Natanz_minaret_lowerinscriptionfromSSE
Natanz_minaret_lowerinscriptionfromSSE
Natanz_minaret_lowerinscriptionfromSSE
Natanz_minaret_lowerinscriptionfromSW
Natanz_minaret_lowerinscriptionfromSW
Natanz_minaret_lowerinscriptionfromSW
Natanz_minaret_lowerinscriptionfromSW
Natanz_minaret_lowerinscriptionfromSW
Natanz_minaret_lowerinscriptionfromSW
Natanz_minaret_middleinscriptionfromSSE
Natanz_minaret_middleinscriptionfromSSE
Natanz_minaret_middleinscriptionfromSSE
Natanz_minaret_middleinscriptionfromSSE
Natanz_minaret_middleinscriptionfromSSE
Natanz_minaret_middleinscriptionfromSSE
Natanz_minaret_topfromNE
Natanz_minaret_topfromNE
Natanz_minaret_topfromNE
Natanz_minaret_topfromNE
Natanz_minaret_topfromNE
Natanz_minaret_topfromNE
Natanz_minaret_upperdecorativebandfromNE
Natanz_minaret_upperdecorativebandfromNE
Natanz_minaret_upperdecorativebandfromNE
Natanz_minaret_upperdecorativebandfromNE
Natanz_minaret_upperdecorativebandfromNE
Natanz_minaret_upperdecorativebandfromNE
Natanz_minaretandtombcupolafromNE
Natanz_minaretandtombcupolafromNE
Natanz_minaretandtombcupolafromNE
Natanz_minaretandtombcupolafromNE
Natanz_minaretandtombcupolafromNE
Natanz_minaretandtombcupolafromNE
Natanz_minaretandviewalongSfacade_from SE
Natanz_minaretandviewalongSfacade_from SE
Natanz_minaretandviewalongSfacade_from SE
Natanz_minaretandviewalongSfacade_from SE
Natanz_minaretandviewalongSfacade_from SE
Natanz_minaretandviewalongSfacade_from SE
Natanz_minaretfromNE_largecomposite
Natanz_minaretfromNE_largecomposite
Natanz_minaretfromNE_largecomposite
Natanz_minaretfromNE_largecomposite
Natanz_minaretfromNE_largecomposite
Natanz_minaretfromNE_largecomposite
Natanz_minaretfromSSE_largecomposite
Natanz_minaretfromSSE_largecomposite
Natanz_minaretfromSSE_largecomposite
Natanz_minaretfromSSE_largecomposite
Natanz_minaretfromSSE_largecomposite
Natanz_minaretfromSSE_largecomposite
mosquedomedroom_inscription 1
mosquedomedroom_inscription 1
mosquedomedroom_inscription 1
mosquedomedroom_inscription_2_composite
mosquedomedroom_inscription_2_composite
mosquedomedroom_inscription_2_composite
mosquedomedroom_inscription_2_uncropped
mosquedomedroom_inscription_2_uncropped
mosquedomedroom_inscription_2_uncropped
Natanz_mosque_1
Natanz_mosque_1
Natanz_mosque_1
Natanz_mosque_2
Natanz_mosque_2
Natanz_mosque_2
Natanz_mosque_3
Natanz_mosque_3
Natanz_mosque_3
Natanz_mosque_4_interiorcomposite_1
Natanz_mosque_4_interiorcomposite_1
Natanz_mosque_4_interiorcomposite_1
Natanz_mosque_4
Natanz_mosque_4
Natanz_mosque_4
Natanz_mosque_5_interiorviewtoSW
Natanz_mosque_5_interiorviewtoSW
Natanz_mosque_5_interiorviewtoSW
Natanz_mosque_5
Natanz_mosque_5
Natanz_mosque_5
Natanz_mosque_ablutionchannelincenterofcourtyard_1
Natanz_mosque_ablutionchannelincenterofcourtyard_1
Natanz_mosque_ablutionchannelincenterofcourtyard_1
Natanz_mosque_ablutionchannelincenterofcourtyard_2
Natanz_mosque_ablutionchannelincenterofcourtyard_2
Natanz_mosque_ablutionchannelincenterofcourtyard_2
Natanz_mosque_architecturaldetail_Ssideofcourtyard
Natanz_mosque_architecturaldetail_Ssideofcourtyard
Natanz_mosque_architecturaldetail_Ssideofcourtyard
Natanz_mosque_ceramicbasinincourtyardarea
Natanz_mosque_ceramicbasinincourtyardarea
Natanz_mosque_ceramicbasinincourtyardarea
Natanz_mosque_courtyard_Siwan_detailcenterofbackwall
Natanz_mosque_courtyard_Siwan_detailcenterofbackwall
Natanz_mosque_courtyard_Siwan_detailcenterofbackwall
Natanz_mosque_courtyard_Siwan_detailEendbackwall
Natanz_mosque_courtyard_Siwan_detailEendbackwall
Natanz_mosque_courtyard_Siwan_detailEendbackwall
Natanz_mosque_courtyard_Siwan_detailWendbackwall
Natanz_mosque_courtyard_Siwan_detailWendbackwall
Natanz_mosque_courtyard_Siwan_detailWendbackwall
Natanz_mosque_courtyard_Siwan_inscriptionbandonbackwall_composite_2
Natanz_mosque_courtyard_Siwan_inscriptionbandonbackwall_composite_2
Natanz_mosque_courtyard_Siwan_inscriptionbandonbackwall_composite_2
Natanz_mosque_courtyard_Siwan_inscriptionbandonbackwall_composite
Natanz_mosque_courtyard_Siwan_inscriptionbandonbackwall_composite
Natanz_mosque_courtyard_Siwan_inscriptionbandonbackwall_composite
Natanz_mosque_courtyard_Siwan_inscriptionplaque_outerEsideofarch
Natanz_mosque_courtyard_Siwan_inscriptionplaque_outerEsideofarch
Natanz_mosque_courtyard_Siwan_inscriptionplaque_outerEsideofarch
Natanz_mosque_courtyard_Siwan_inscriptionplaque_outerWsideofarch
Natanz_mosque_courtyard_Siwan_inscriptionplaque_outerWsideofarch
Natanz_mosque_courtyard_Siwan_inscriptionplaque_outerWsideofarch
Natanz_mosque_courtyard_Siwan
Natanz_mosque_courtyard_Siwan
Natanz_mosque_courtyard_Siwan
Natanz_mosque_courtyard_viewtoNW
Natanz_mosque_courtyard_viewtoNW
Natanz_mosque_courtyard_viewtoNW
Natanz_mosque_courtyard_viewtoSW
Natanz_mosque_courtyard_viewtoSW
Natanz_mosque_courtyard_viewtoSW
Natanz_mosque_dome_1_view to S
Natanz_mosque_dome_1_view to S
Natanz_mosque_dome_1_view to S
Natanz_mosque_dome_composite_view to S_2
Natanz_mosque_dome_composite_view to S_2
Natanz_mosque_dome_composite_view to S_2
Natanz_mosque_dome_composite_view to S
Natanz_mosque_dome_composite_view to S
Natanz_mosque_dome_composite_view to S
Natanz_mosque_fireorlampniche
Natanz_mosque_fireorlampniche
Natanz_mosque_fireorlampniche
Natanz_mosque_intradosofNIwan_Eside_inscription
Natanz_mosque_intradosofNIwan_Eside_inscription
Natanz_mosque_intradosofNIwan_Eside_inscription
Natanz_mosque_intradosofNIwan_Wside_inscription
Natanz_mosque_intradosofNIwan_Wside_inscription
Natanz_mosque_intradosofNIwan_Wside_inscription
Natanz_mosque_NIwan_inscription_backwall
Natanz_mosque_NIwan_inscription_backwall
Natanz_mosque_NIwan_inscription_backwall
Natanz_mosque_NIwan_inscription_Ewall
Natanz_mosque_NIwan_inscription_Ewall
Natanz_mosque_NIwan_inscription_Ewall
Natanz_mosque_NIwan_inscription_Wwall
Natanz_mosque_NIwan_inscription_Wwall
Natanz_mosque_NIwan_inscription_Wwall
Natanz_mosque_NIwan_lamponWwallWwall
Natanz_mosque_NIwan_lamponWwallWwall
Natanz_mosque_NIwan_lamponWwallWwall
Natanz_mosque_qiblawall
Natanz_mosque_qiblawall
Natanz_mosque_qiblawall
Natanz_undergroundmosque_1
Natanz_undergroundmosque_1
Natanz_undergroundmosque_1
Natanz_undergroundmosque_2
Natanz_undergroundmosque_2
Natanz_undergroundmosque_2
Natanz_undergroundmosque_3
Natanz_undergroundmosque_3
Natanz_undergroundmosque_3
Natanz_undergroundmosque_4_lampholder
Natanz_undergroundmosque_4_lampholder
Natanz_undergroundmosque_4_lampholder
Natanz_undergroundmosque_5_minbar
Natanz_undergroundmosque_5_minbar
Natanz_undergroundmosque_5_minbar
Natanz_undergroundmosque_6_viewtoNacrosscourtyard
Natanz_undergroundmosque_6_viewtoNacrosscourtyard
Natanz_undergroundmosque_6_viewtoNacrosscourtyard
Natanz_brickends
Natanz_brickends
Natanz_brickends
Natanz_cupolaoftombchamberandminaretfromE_2
Natanz_cupolaoftombchamberandminaretfromE_2
Natanz_cupolaoftombchamberandminaretfromE_2
Natanz_cupolaoftombchamberandminaretfromE
Natanz_cupolaoftombchamberandminaretfromE
Natanz_cupolaoftombchamberandminaretfromE
Natanz_cupolaoftombchamberandminaretfromN_2
Natanz_cupolaoftombchamberandminaretfromN_2
Natanz_cupolaoftombchamberandminaretfromN_2
Natanz_cupolaoftombchamberandminaretfromN_3
Natanz_cupolaoftombchamberandminaretfromN_3
Natanz_cupolaoftombchamberandminaretfromN_3
Natanz_cupolaoftombchamberandminaretfromN_4
Natanz_cupolaoftombchamberandminaretfromN_4
Natanz_cupolaoftombchamberandminaretfromN_4
Natanz_cupolaoftombchamberandminaretfromN
Natanz_cupolaoftombchamberandminaretfromN
Natanz_cupolaoftombchamberandminaretfromN
Natanz_cupolaoftombchamberfromEfrommosquecourtyard
Natanz_cupolaoftombchamberfromEfrommosquecourtyard
Natanz_cupolaoftombchamberfromEfrommosquecourtyard
Natanz_cupolaoftombchamberfromNE_2
Natanz_cupolaoftombchamberfromNE_2
Natanz_cupolaoftombchamberfromNE_2
Natanz_cupolaoftombchamberfromNE
Natanz_cupolaoftombchamberfromNE
Natanz_cupolaoftombchamberfromNE
Natanz_cupolaoftombchamberfromSSE
Natanz_cupolaoftombchamberfromSSE
Natanz_cupolaoftombchamberfromSSE
Natanz_tombchamber_cenotaph
Natanz_tombchamber_cenotaph
Natanz_tombchamber_cenotaph
Natanz_tombchamber_colonnette_1
Natanz_tombchamber_colonnette_1
Natanz_tombchamber_colonnette_1
Natanz_tombchamber_colonnette_2
Natanz_tombchamber_colonnette_2
Natanz_tombchamber_colonnette_2
Natanz_tombchamber_colonnette_3
Natanz_tombchamber_colonnette_3
Natanz_tombchamber_colonnette_3
Natanz_tombchamber_colonnette_4
Natanz_tombchamber_colonnette_4
Natanz_tombchamber_colonnette_4
Natanz_tombchamber_colonnette_5
Natanz_tombchamber_colonnette_5
Natanz_tombchamber_colonnette_5
Natanz_tombchamber_colonnette_composite
Natanz_tombchamber_colonnette_composite
Natanz_tombchamber_colonnette_composite
Natanz_tombchamber_dado_1
Natanz_tombchamber_dado_1
Natanz_tombchamber_dado_1
Natanz_tombchamber_dado_2
Natanz_tombchamber_dado_2
Natanz_tombchamber_dado_2
Natanz_tombchamber_dado_3
Natanz_tombchamber_dado_3
Natanz_tombchamber_dado_3
Natanz_tombchamber_dado_4
Natanz_tombchamber_dado_4
Natanz_tombchamber_dado_4
Natanz_tombchamber_dado_5
Natanz_tombchamber_dado_5
Natanz_tombchamber_dado_5
Natanz_tombchamber_dado_6
Natanz_tombchamber_dado_6
Natanz_tombchamber_dado_6
Natanz_tombchamber_dado_7
Natanz_tombchamber_dado_7
Natanz_tombchamber_dado_7
Natanz_tombchamber_dado_8
Natanz_tombchamber_dado_8
Natanz_tombchamber_dado_8
Natanz_tombchamber_dado_9
Natanz_tombchamber_dado_9
Natanz_tombchamber_dado_9
Natanz_tombchamber_interior_1
Natanz_tombchamber_interior_1
Natanz_tombchamber_interior_1
Natanz_tombchamber_interior_2
Natanz_tombchamber_interior_2
Natanz_tombchamber_interior_2
Natanz_tombchamber_interior_3_viewSW
Natanz_tombchamber_interior_3_viewSW
Natanz_tombchamber_interior_3_viewSW
Natanz_tombchamber_mihrab
Natanz_tombchamber_mihrab
Natanz_tombchamber_mihrab
Natanz_tombchamber_muqarnasdome_1
Natanz_tombchamber_muqarnasdome_1
Natanz_tombchamber_muqarnasdome_1
Natanz_tombchamber_muqarnasdome_1a_composite
Natanz_tombchamber_muqarnasdome_1a_composite
Natanz_tombchamber_muqarnasdome_1a_composite
Natanz_tombchamber_muqarnasdome_2
Natanz_tombchamber_muqarnasdome_2
Natanz_tombchamber_muqarnasdome_2
Natanz_tombchamber_muqarnasdome_3
Natanz_tombchamber_muqarnasdome_3
Natanz_tombchamber_muqarnasdome_3
Natanz_tombchamberinscription1
Natanz_tombchamberinscription1
Natanz_tombchamberinscription1
Natanz_tombchamberinscription2
Natanz_tombchamberinscription2
Natanz_tombchamberinscription2
Natanz_tombchamberinscription3
Natanz_tombchamberinscription3
Natanz_tombchamberinscription3
Natanz_tombchamberinscription4
Natanz_tombchamberinscription4
Natanz_tombchamberinscription4
Natanz_tombchamberinscription5
Natanz_tombchamberinscription5
Natanz_tombchamberinscription5
Natanz_tombchamberinscription6
Natanz_tombchamberinscription6
Natanz_tombchamberinscription6
Natanz_tombchamberinscription7
Natanz_tombchamberinscription7
Natanz_tombchamberinscription7
Natanz_tombchamberinscription8
Natanz_tombchamberinscription8
Natanz_tombchamberinscription8
Natanz_tombchamberinscription9
Natanz_tombchamberinscription9
Natanz_tombchamberinscription9
Natanz_tombchamberinscription10
Natanz_tombchamberinscription10
Natanz_tombchamberinscription10
Natanz_tombchamberinscription11
Natanz_tombchamberinscription11
Natanz_tombchamberinscription11
Natanz_tombchamberinscription12
Natanz_tombchamberinscription12
Natanz_tombchamberinscription12
Natanz_tombchamberinscription13
Natanz_tombchamberinscription13
Natanz_tombchamberinscription13
Natanz_tombchamberinscription14
Natanz_tombchamberinscription14
Natanz_tombchamberinscription14
Natanz_tombchamberinscription15
Natanz_tombchamberinscription15
Natanz_tombchamberinscription15
Natanz_tombchamberinscription16
Natanz_tombchamberinscription16
Natanz_tombchamberinscription16
Natanz_tombchamberinscription17
Natanz_tombchamberinscription17
Natanz_tombchamberinscription17
Natanz_tombchamberinscription18
Natanz_tombchamberinscription18
Natanz_tombchamberinscription18
Natanz_tombchamberinscription19
Natanz_tombchamberinscription19
Natanz_tombchamberinscription19
Natanz_tombchamberinscription20
Natanz_tombchamberinscription20
Natanz_tombchamberinscription20
Natanz_doorway
Natanz_doorway
Natanz_doorway
Natanz_entrancetocistern
Natanz_entrancetocistern
Natanz_entrancetocistern
Natanz_hilltopshrine
Natanz_hilltopshrine
Natanz_hilltopshrine
Natanz_inforegroundpossibleventsforcisternorbath
Natanz_inforegroundpossibleventsforcisternorbath
Natanz_inforegroundpossibleventsforcisternorbath
Natanz_possibleremainsofbath
Natanz_possibleremainsofbath
Natanz_possibleremainsofbath
Natanz_firetemple_1_viewfromE
Natanz_firetemple_1_viewfromE
Natanz_firetemple_1_viewfromE
Natanz_firetemple_2
Natanz_firetemple_2
Natanz_firetemple_2
Natanz_firetemple_3
Natanz_firetemple_3
Natanz_firetemple_3
Natanz_firetemple_4
Natanz_firetemple_4
Natanz_firetemple_4
Natanz_firetemple_5_viewfromNofSwall
Natanz_firetemple_5_viewfromNofSwall
Natanz_firetemple_5_viewfromNofSwall
Natanz_firetemple_6_masonrydetail
Natanz_firetemple_6_masonrydetail
Natanz_firetemple_6_masonrydetail
Natanz_firetemple_7_paintremnant
Natanz_firetemple_7_paintremnant
Natanz_firetemple_7_paintremnant
Natanz_tombandfiretemple_fromNE
Natanz_tombandfiretemple_fromNE
Natanz_tombandfiretemple_fromNE

 

Natanz, in Isfahan provice, Iran, is known for the many small shrines that dot the area, particularly the shrne of Abd as-Samad, which dates to 1304 CE. The tomb honors Sufi Sheikh Abd Al-Samad and was built by one of his disciplines.

< Go to country map